Interpretatie microbiologische criteria

Op 9 november 2009 heeft de VWA een document uitgebracht waarin wordt omschreven hoe zij de EG-richtlijn 2073/2005 ion de praktijk wil interpreteren. Men gaat specifiek in op de beoordeling van bemonsteringsschema’s en gebruikte methodieken voor microbiologisch onderzoek, studies m.b.t. Listeria monocytogenes in kant-en-klare levensmiddelen en de te volgen werkwijze m.b.t. handhaving. Voor het gebruik van alternatieve analysemethoden is een beslisboom opgenomen, die aangeeft of een gehanteerde analysemethode wel of niet voldoet aan de EG-verordening 2073/2005, alsmede een omschrijving van de werkwijze voor het verkrijgen van toestemming voor het gebruik van alternatieve methodes voor analyse en monsterneming. Ook wordt uitgebreid ingegaan op de wijze waarop trendanalyses in tijd kunnen worden uitgevoerd door berekening van gemiddelde en standaarddeviatie van de logwaarden van de gevonden onderzoeksresultaten.

Meer info: http://www.vwa.nl/actueel/infobladen-voor-bedrijven-en-instellingen