Hygiënecodes

Alle bedrijven, die voedingsmiddelen en dranken produceren, bewerken, behandelen, opslaan, transporteren, bereiden of uitserveren moeten voldoen aan wettelijke voorschriften m.b.t. hygiëne en voedselveiligheid.
Om hieraan te kunnen voldoen moet men maatregelen nemen, die gericht zijn op het voorkomen en uitbannen van voedselveiligheidsgevaren, die verbonden kunnen zijn aan de grondstoffen, het bereidingsproces en de condities waaronder het product zijn weg vindt naar de consument en door deze voor consumptie wordt bereid.

De te nemen maatregelen kunnen worden opgesteld door elk bedrijf specifiek of door de branche-organisatie waarbij het bedrijf is aangesloten.
Bedrijven die zich bezighouden met productie of bewerking van voedingsmiddelen en dranken zullen veelal een eigen voedselveiligheidsonderzoek uitvoeren (HACCP), omdat hun situatie vaak te specifiek is om zich te kunnen baseren op een door hun branche-organisatie opgestelde hygiënecode.

Bedrijven in de primaire sector en zij die zich bezighouden met opslag/transport en het op de markt brengen van voedingsmiddelen en dranken (al dan niet na bereiding voor uitserveren) kunnen zich meestal richten op een door hun branche-organisatie uitgewerkte hygiënecode.

Een door een branche-organisatie opgestelde richtlijn moet eerst worden beoordeeld door de NVWA, die na akkoord te zijn met de inhoud de hygiënecode ter goedkeuring voorlegt aan de bevoegde Minister.

Na goedkeuring door de Minister wordt de hygiënecode formeel vastgesteld met vermelding in de Staatscourant, waarmee de hygiënecode in de wet is opgenomen.

Hoewel de hygiënecodes worden opgesteld door de branche-organisaties zelf is de naleving ervan door de aangesloten bedrijven verplichtend, als zij geen eigen voedselveiligheidssysteem hebben opgezet en ingevoerd.

De NVWA houdt toezicht op naleving van de wet, maar ook van de hygiënerichtlijnen.

Overzicht goedkeurde hygiënecodes

Meer info: hygiënecodes

Good4Food Consultants kan u ondersteunen met het opstellen en implementeren van een bedrijfsspecifiek voedselveiligheidsplan maar ook met de invoering van de maatregelen c.q. aanpassingen, die nodig zijn om aan de gestelde eisen/voorwaarden te voldoen, die zijn vastgelegd in de door uw branche-organisatie opgesteldede hygiënecode.