MSC

MSC Chain of Custody certificaat (duurzame vis)Regelmatig berichten visdeskundigen, dat de visstand in de zeeën en oceanen wereldwijd wordt bedreigd door overbevissing en onverantwoorde bijvangsten.Teneinde de visstand zo goed mogelijk te beschermen en toch adequate visvangst mogelijk te maken is in 1997 door het WWF in samenwerking met Unilever de Marine Stewardship Councel opgericht, die richtlijnen heeft opgesteld voor verantwoorde visvangst.
De richtlijnen zijn opgenomen in 2 standaarden t.w.:
MSC environmental standard for sustainable fishing
MSC chain of custody standard for seafood traceabilityDe MSC standard voor verantwoorde visserij beschrijft condities en voorwaarden, waaraan vissersschepen moeten voldoen bij de visvangst en verwerking aan boord. Het hanteert hierbij de volgende principes:

  • Visvangst moet zodanig worden uitgevoerd, dat het niet leidt tot overbevissing of uitputting van de beviste populatie en in geval van uitputting tevens zodanig, dat het aantoonbaar leidt tot herstel van de populatie.
  • Bij uitputting van visbestanden moet de visvangst zodanig worden uitgevoerd, dat herstel tot een nader vastgesteld niveau van de structuur, productiviteit, functionaliteit en diversiteit van het ecosysteem wordt bewerkstelligt (incl. habitat en hiervan afhankelijke en ecologisch gerelateerde soorten) waarvan de visserij afhankelijk is.
  • De visserij wordt uitgeoefend onder een effectief beheerssysteem, dat locale, nationale en internationale wetten en regelingen respecteert en een institutionele en operationele structuur omvat, die een verantwoord en duurzaam gebruik van de natuurlijke hulpbronnen vereisen.

De MSC standaard voor de traceerbaarheid van visproducten (‘Chain of Custody’) waarborgt dat het MSC-ecolabel alleen op producten staat vermeld die uit een MSC gecertificeerde visserij komen. Als een visserij voldoet aan de MSC-standaard voor duurzaam vissen en daarvoor het MSC certificaat heeft gekregen, dan mag het MSC-ecolabel alleen gebruikt worden op die producten waarvan met zekerheid kan worden aangetoond dat ze uit die visserij afkomstig zijn.
Een onafhankelijke traceerbaarheidscertificering zorgt voor deze verificatie.
In feite is de MSC certificering een verzekering voor de consument dat een product dat verkocht wordt met een MSC logo ook echt afkomstig is van een gecertificeerde visserij.
Om een MSC CoC certificaat te verkrijgen moet een bedrijf aan een aantal simpele voorwaarden voldoen.

  • MSC product moet gescheiden blijven qua tijd en/of plaats van niet MSC product. Dit kan bijvoorbeeld door in de koelcel en/of op de toonbank aparte vakken voor MSC vis in te richten.
  • Er moet een goede administratie bijgehouden worden van de MSC vis die binnenkomt, verwerkt wordt en die verkocht wordt. De administratie en het fysieke proces (scheiding qua tijd en/of plaats) moeten op elkaar aansluiten.

Voor de meeste bedrijven is het behalen van MSC CoC certificering een vrij eenvoudige klus, zeker wanneer er al volgens bepaalde routines gewerkt wordt zoals bijvoorbeeld HACCP.
Good4Food Consultants kan u adviseren/ondersteunen bij realisatie van MSC-certificatie.