Audits/inspecties

Audits.

Voor het kunnen uitvoeren van een kwaliteitsaudit moet een organisatie beschikken over een kwaliteitssysteem. Hierin is zowel het voedselveiligheidsplan opgenomen als een pakket met afspraken m.b.t. voorbereiding, uitvoering en vastlegging van uitgevoerde werkzaamheden inclusief taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Er kunnen een aantal redenen zijn voor het uitvoeren van een kwaliteitsaudit:

 • Om vast te stellen in hoeverre het kwaliteitssysteem aan de gespecificeerde en/of wettelijke eisen voldoet.
 • Om de effectiviteit van het geïmplementeerde kwaliteitssysteem te toetsen en te bepalen waar de organisatie zich nog verder kan verbeteren.
 • Om het kwaliteitssysteem te certificeren volgens een erkende standaard.

We onderkennen verschillende typen kwaliteitsaudit:

 • Interne audit van een product of een proces of de hele organisatie (of een specifiek onderdeel ervan) in eigen opdracht.
 • Leveranciersaudit van een product of een proces of de hele organisatie (of een specifiek onderdeel ervan) van een leverancier in eigen opdracht.
 • Externe audit van een product of een proces of de hele organisatie (of een specifiek onderdeel ervan) in opdracht van een extern bedrijf (klant), een certificerende instelling, de overheid, e.d.
 • Certificeringsaudits van de hele organisatie in opdracht van een extern bedrijf (klant) door een  certicicerend bedrijf.

Uitvoering:

Van een auditor wordt een onafhankelijke opstelling verwacht om de objectiviteit van een kwaliteitsaudit zoveel mogelijk te waarborgen. Voor een eigen interne auditor is dit vaak niet goed mogelijk, omdat hij werkt voor de organisatie die moet worden beoordeeld. Daarom wordt geadviseerd deze audits zoveel mogelijk te laten uitvoeren door een onafhankelijke deskundige.

Leveranciersbeoordelingen spelen een steeds grote rol, u wilt immers weten of de leverancier kan voldoen aan de kwaliteitsstandaarden die u stelt. Wij kunnen een leveranciersaudit uitvoeren om dit voor u te toetsen.

De uitvoering van deze audits is bij Good4Food Consultants in deskundige handen, alle auditoren zijn opgeleiden lead auditoren.

Audits kunnen worden uitgevoerd op een vooraf met de opdrachtgever overeengekomen datum. De inhoud van de uitgevoerde audit is afhankelijk van het te beoordelen criterium, maar omvat over het algemeen de volgende stappen:

 • Het voorbereiden van de audit.
 • Het verzamelen van gegevens van het te auditen object.
 • Het beoordelen en analyseren van verzamelde gegevens.
 • Het toetsen van de vastgestelde situatie aan de wettelijke eisen en eventueel eisen van de gehanteerde certificeerstandaard.
 • Het opstellen van conclusies en aanbevelingen en het rapporteren van de resultaten van het onderzoek.
 • Het maken van afspraken m.b.t. uit te voeren acties n.a.v. de conclusies en opvolging van de audit.

Rapportage:

Een auditrapport wordt binnen 7 werkdagen na de gehouden audit uitgebracht aan de opdrachtgever. De rapportage van de resultaten kan in verschillende vormen worden uitgevoerd, hierbij moet u denken aan een geprint en/of digitaal rapport. Tevens is het mogelijk om foto’s in de rapportage op te laten nemen.