Visie en Missie

Onze visie

Good4Food Consultants wil vanuit haar kennis en expertise zowel een baken zijn voor bedrijven, die de begeleiding van de opbouw en onderhoud van een voedselveiligheidssysteem aan ons willen toevertrouwen voor het al dan niet behalen c.q. behouden van een gecertificeerde norm. Voor bedrijven, die middels een 0-meting willen weten waar hun voedselveiligheidssysteem verder te verbeteren is danwel moeten worden aangepast c.q. uitgebreid om te (blijven) voldoen aan nieuwe wet-en regelgeving of certificeerrichtlijnen bij de ontwikkeling van nieuwe producten en/of processen.

Good4Food Consultants is van mening dat een voedselveiligheissysteem alleen goed functioneert en een toegevoegde waarde heeft voor een organisatie als zij in opzet en uitvoering zo breed mogelijk wordt gedragen door alle uitvoerenden.

Kwaliteit maken we immers samen!

Naast een breed draagvlak moet een goed voedselveiligheidssysteem ook voldoen aan vereisten die worden gesteld door de overheid (HACCP, EG-richtlijnen, warenwet), grote afnemers (met name de grote winkelketens die certificeringseisen stellen zoals BRC-GS, IFS, FSSC 22000 e.a.) en de consument die een goed en betaalbaar product verlangt.

Een goede aanpak vereist derhalve betrokkenheid van de organisatie en dient daarom gebaseerd te zijn op goed overleg met alle betrokkenen op basis van een duidelijk stappenplan.

Onze missie

Good4Food Consultants wil vanuit haar visie bijdragen aan het tot stand komen en in stand houden van een breed gedragen, goed onderbouwde en op de praktijk afgestemde kwaliteitsborging binnen kaders van te stellen eisen door overheden, afnemers, certficeringsinstanties en natuurlijk ook de consument.

Dit willen wij doen op basis van de bij ons aanwezige kennis en ervaring van voedselveiligheidssystemen en de eisen die daaraan gesteld worden. Door deze bewust gekozen aanpak kan de kwaliteitsborging door de betrokkenen zelf in stand worden gehouden, ook nadat wij onze ondersteuning en begeleiding hebben afgerond.

Daarom streeft Good4Food Consultants naar een duurzame relatie met opdrachtgevers, waarbij een gezonde wisselwerking tussen mens en systeem een succesfactor is.

Wij beperken ons niet alleen tot het geven van adviezen voor het omgaan met potentiële problemen, maar denken ook graag mee in het vinden van werkbare oplossingen!

Ons motto

Good4Food Consultants uw partner op het gebied van voedselveiligheid.