Interne audits

Een interne audit is een met vaste regelmaat terugkerende toetsing van het kwaliteitssysteem. Hierbij wordt nagegaan of aan de intern overeengekomen procedures, instructies en richtlijnen in voldoende mate aandacht wordt gegeven en adequate naleving ervan plaats vindt. Tegelijk met een interne audit kunnen de ingestelde beheersmaatregelen van het voedselveiligheidssysteem op naleving worden beoordeeld (onderdeel van de verificatie).
De tijdens de audit gedane constateringen worden gerapporteerd om te worden opgenomen in een plan van aanpak.Een interne audit kan in principe worden uitgevoerd door medewerkers binnen de eigen organisatie, mits zij hiervoor zijn opgeleid zijn en zij tevens onafhankelijk zijn van de afdeling en/of procedure die moet worden geaudit.In de praktijk komt het vaak neer op een uitvoering van deze taken door de kwaliteitsmanager van het bedrijf, die als een van de weinige de noodzakelijke kennis en ervaring heeft voor het uitvoeren van deze werkzaamheden. Echter kan deze functionaris niet als voldoende onafhankelijk worden beschouwd voor het beoordelen van het voedselveiligheidsplan en het functioneren van de kwaliteitsdienst, waarvoor zelf verantwoordelijkheid wordt gedragen.

Daarom wordt vaak gekozen voor het laten uitvoeren van interne audits door een externe adviseur.

Bijkomende voordelen hiervan zijn, dat een externe lead auditor:

  • Veel ervaring heeft met het uitvoeren van audits
  • Goed op de hoogte is van de nieuwste ontwikkelingen betreffende gevaren en/of risico’s, wetgeving en de laatste wijzigingen in de gekozen certificatierichtlijn(en), en daarom het beste kan beoordelen of deze aspecten wel of niet al in het voedselveiligheidssysteem zijn verwerkt of hoe dat het beste kan worden aangepakt.
  • Precies weet waarop tijdens externe audits wordt gelet en die punten met extra aandacht tijdens interne audits kan meenemen.
  • In een directe en duidelijke nabespreking van auditresultaten de achtergronden van de verbeterpunten inclusief de knelpunten duidelijk kan toelichten.
  • Een goed onderbouwde rapportage zal opstellen van de bevindingen van de uitgevoerde interne audits.

Aan de uitvoering van interne audits kan afhankelijk van de in het bedrijf aanwezige expertise op dit gebied op verschillende manieren invulling worden gegeven, te weten:

  • Er kan een volledige interne audit worden uitgevoerd op alle relevante afdelingen inclusief verificatie van het voedselveiligheidssysteem.
  • Er kan alleen een interne audit worden uitgevoerd op de taken en/of verantwoordelijkheden van  de kwaliteitsmanager c.q. de kwaliteitsdienst (vanwege de eis van onafhankelijkheid van de auditor).
  • De externe auditor kan de kwaliteitsmanager ondersteuning verlenen bij uitvoering van de interne audit (als sparring partner voor kwaliteitsmanager).

De uitvoering van interne audits is bij Good4Food Consultants in goede handen.