(Dutch) HACCP

Een aantal samenwerkende certificatie-instellingen in Nederland heeft in 1996 een norm voor een voedselveiligheidsmanagementsysteem ontwikkeld getiteld: ” Eisen voor een op HACCP gebaseerd voedselveiligheidssysteem” en deze is internationaal bekend geworden als de (Dutch) HACCP.

In 2012 is versie 5 van (Dutch) HACCP verschenen.
Met het uitbrengen van versie 5 heeft men ervoor gekozen de aansluiting met de GFSI  te verlaten.

In HACCP certificatie worden de eisen beschreven voor de toetsing van een operationeel HACCP-systeem (een op HACCP gebaseerd voedselveiligheidssysteem), dat de veiligheid van levensmiddelen moet borgen tijdens de bereiding, ver- en bewerking, productie, verpakken, opslag, transport, distributie, verkoop of toelevering in elke sector van de voedselketen, inclusief de primaire productie.

De eisen zijn echter niet van toepassing voor toeleverende en dienstverlenende bedrijven aan de levensmiddelenbedrijven, zoals de leveranciers van machines en procesapparatuur, leveranciers van verpakkingsmiddelen, (industriële) reinigingsbedrijven, etc. Hiervoor geldt het ISO 22000 certificaat.

Het eisenpakket is onderverdeeld in 12 aandachtsvelden, te weten:

 1. Directie verantwoordelijkheid (beleid, reikwijdte HACCP, taken/ verantwoordelijkheden/ bevoegdheden, HACCP-team(s), middelen en voorzieningen, directiebeoordeling).
 2. Productinformatie (kenmerken, bedoeld gebruik)
 3. Procesinformatie (stroomschema’s, inrichting proces, beheer en verificatie procesinfo)
 4. Basisvoorwaardenprogramma
 5. Gevarenanalyse (gevarenidentificatie, HACCP-analyse)
 6. Beheersmaatregelen (specifieke beheersmaatregelen, algemene beheersmaatregelen)
 7. Normen en kritische grenswaarden (kritische proces-/productparameters, streefwaarden, actiewaarden en kritische grenswaarden)
 8. Monitoren en meten
 9. Corrigerende acties en maatregelen
 10. Validatie
 11. Verificatie
 12. Documentatie en registratie (documenten en beheer, registratie en beheer)

De geldigheidsduur van een verstrekt certificaat bedraagt drie jaar. De herbeoordeling na drie jaar vindt op dezelfde wijze plaats als de initiële beoordeling. Voor de eerste certificatieperiode van drie jaar geldt per definitie een halfjaarlijks controleregime. Na drie jaar kan de certificerende instelling overstappen op een regime van jaarlijkse controles, mits er geen tekortkomingen open staan, er bij het volledige heronderzoek geen verdere tekortkomingen worden geconstateerd en het bedrijf zich strikt houdt aan de voorwaarde de veranderingen in het HACCP-systeem, activiteiten en locaties aan de certificerende instelling te melden.

Binnen de eerste periode van drie jaar mag alleen van de halfjaarlijkse controles worden afgestapt indien aan bovengenoemde voorwaarden is voldaan, er tevens minimaal twee halfjaarlijkse controles na de initiële beoordeling zijn uitgevoerd en alle CCP’s en technische specificatie-eisen (basisvoorwaarden programma’s) alsmede alle productlijnen en locaties zijn onderzocht.

Info

Good4Food Consultants  kan u begeleiden naar een succesvolle certificering van (Dutch) HACCP