Aanpassingen wet- en regelgeving

EU-lidstaten verstrekken informatie over biologische productie vanaf 2013

 Voorschriften voor biologische productie en de etikettering van biologische producten zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 834/2007. De uitvoering van deze verordening, wat betreft de biologische productie, de etikettering en de controle, is vastgesteld in Verordening (EG) nr. 889/2008. Om de consumenten de mogelijkheid te bieden zich te informeren over de marktdeelnemers en hun producten die onder het controlesysteem voor de biologische landbouw vallen, moeten de lidstaten de ter zake relevante gegevens over de aan dit systeem onderworpen marktdeelnemers op passende wijze beschikbaar stellen.  Bij Uitvoeringsverordening (EU) 426/2011 wordt aan bovenstaand criterium uitvoering geven door Verordening (EG) 889/2008 aan te vullen met een artikel 92 bis. Hierin wordt voorgeschreven op welke wijze en conform welk model de betreffende informatie beschikbaar wordt gemaakt voor consumenten.  De te verstrekken informatie bestaat o.a.  uit namen en adressen van biologische producenten, het bewijs van goedkeuring en de range van producten die onder de goedkeuring valt. Datum van toepassing: 1 januari 2013.      

Maximumgehalten verontreinigingen in bepaalde levensmiddelen gewijzigd

Verordening (EG) nr. 1881/2006 bevat voorschriften tot vaststelling van de maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen. Ten gevolge van gewijzigde inzichten, nieuwe voedselconsumptie-informatie, gebleken inconsistenties en gewijzigde monitoringsaanbevelingen, is het nodig gebleken om de verordening aan te passen.Verordening (EU) 420/2011 wijzigt artikel 9 ten aanzien van de bepalingen over de aard van de informatie over mycotoxinen die aan de Europese Commissie verstrekt moet worden en in de bijlage bij de verordening worden de maximumgehalten aan verontreinigingen gewijzigd voor onder ander krabben, schaaldieren, weekdieren en groente en fruit. Datum van inwerkingtreding: 20 mei 2011.

Bijlage II en III van additievenverordening 1333/2008 vervangen.

In  november 2011 jl. zijn 2 nieuwe lijsten van voedingsadditieven door de Europese Commissie goedgekeurd.  De lijst in verordening EG 1129/2011 verwijst naar bijlage II van EG 1333/2008 betreffende additieven in voedsel ingrediënten (zoals enzymen, aroma’s, voedingsstoffen en andere additieven en de lijst in verordening EG 1130/2011 verwijst naar bijlage III van EG 1333/2008, betreffende additieven in levensmiddelen zelf.  Er is een online database waarmee de levensmiddelenindustrie en consumenten gemakkelijker vast kunnen stellen welke additieven in een bepaald levensmiddel zijn toegestaan. 

Mineraalverbindingen in levensmiddelen

EG 1161-2011 omvat wijzigingen in EG 2001/46 m.b.t.  in levensmiddelen toegestane mineraalverbindingen door toevoeging van ammoniumijzer(II)fosfaat, natriumijzer-EDTA, natriumsulfaat en kaliumsulfaat.     

Voedselinformatie consumenten  betreffende allergenen

De invoering per 13-12-2014 van verordening EG 1169-2011 (Richtlijn 2000/13  dan wordt ingetrokken) heeft grote invloed op de etikettering van zowel verpakte voedings-middelen als ook op voedingsmiddelen, die vanaf die datum worden verstrekt door cateraars, instellingskeukens, restaurants, horeca en ambachtelijke bedrijven. Dit vanwege de in de wet opgenomen verplichting tot het verstrekken van allergeneninformatie over hun producten. Dit geldt ook voor zg. verkoop op afstand (zoals webshops).

Maxima PAK’s in levensmiddelen

In 2008 publiceerde de EFSA een opinie, dat inname van PAK’s door de consument minder gevaar oplevert dan werd aangenomen en formuleerde als aanbeveling een indicator-systeem op basis van de som van 4 PAK’s en gaf aan, dat PAK’s in verse vis zo snel metaboliseren, dat een norm hiervoor overbodig is. Dit voorstel is overgenomen in de verordening EG 835-2011 naast een norm voor benzo(a)pyreen  afzonderlijk en toevoeging an nieuwe productgroepen zoals cacaobonen en bepaalde types hittebehandeld vlees.

Vergunning gezondheidsclaims

In verordening EG 440-2011 Vergunning gezondheidsclaims wordt uitvoering gegeven aan een aantal EFSA-adviezen m.b.t de effecten van essentiële vetzuren op de ontwikkeling en gezondheid van kinderen. Drie claims worden toegestaan en drie worden afgewezen.

Info: Goedkeuringsprocedure  levensmiddelenadditieven.

In verordening EG 234-2011 wordt geregeld hoe aanvragen tot goedkeuring van een nieuw additief, voedingsenzym of aroma voor levensmiddelen of wijziging van een reeds goedgekeurde aanvraag m.b.t. een levensmiddelenadditief, voedingsenzym of levensmiddelenaroma moeten worden ingediend.

Nieuwe eisen primaire kunststof verpakkingsmaterialen.

Sinds mei 2011 is een nieuwe verordening van kracht voor het gebruik van kunststof materialen, die direct met voedings-middelen in contact komen. De scope wordt uitgebreid met lagen van kunststof uit meerlaagse en meerdere materialen bestaande kunststof, er is een verbod op het gebruik van nano-stoffen en de testomstandigheden voor de migratietesten (tijd, temperatuur) zijn aangepast. Toegestane additieven en monomeren zijn in één lijst samengebracht. Migratietesten mogen tot eind 2012 nog op de ongewijzigde methode worden uitgevoerd, daarna uitsluitend volgens de nieuwe methode.

Nieuwe uitvoeringsregeling zee visserij

Verordening EG 1236-2010  bevat richtlijnen m.b.t toegang tot de 12-mijlszone, vaststelling van lettertekens voor gemeenten, aanwijzing van havens, voorschriften voor aanlanden en lossen en de toelating van monsternemers voor datacollectie.

Wijziging Verordening (EG) nr. 2073/2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen.

In EG 365-2010 Criteria voor Enterobacteriaceae in gepasteuriseerde melk en andere gepasteuriseerde vloeibare zuivelproducten is omwille van analytische redenen aangepast en keuken- en tafelzout is toegevoegd aan de lijst met producten waarvoor regelmatige testen op L. monocytogenes onder normale omstandigheden niet  zinvol zijn.

Herbeoordeling goedgekeurde levensmiddelenadditieven

De EFSA heeft alle toegestane levensmiddelenadditieven opnieuw beoordeeld overeenkomstig verordening 257/2010. Hieruit ontstond een volledig nieuwe additievenverordening , die naast een EU lijst van toegestane levensmiddelenadditieven oplevert ook een eenvoudig systeem heeft opgeleverd, dat helderheid geeft over welke levensmiddelen onder voorwaarden de additieven mogen bevatten. Deze informatie is opgenomen in verordening. EG 257-2010 Herbeoordeling goedgekeurde  levensmiddelenadditieven.