Bestrijdingsmiddelen in groente en fruit .

Bestrijdingsmiddelen in groente en fruit vormen in Nederland geen serieus gevaar voor de volksgezondheid. Het risico dat consumenten, inclusief kinderen en baby’s, lopen is zo gering dat dit het eten van voldoende groente en fruit op geen enkele manier in de weg staat. Deze conclusie trekt het Voedingscentrum uit een analyse van 4392 groente- en fruitmonsters die de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) in 2010 heeft genomen. In 2010 werden 21 partijen aangetroffen die de gezondheidsnorm overschreden, maar de meesten hiervan zijn door de NVWA onderschept.

EHEC onder controle maar nog niet beheerst.

In Duitsland hebben honderden patiënten zich in mei 2011 gemeld met een EHEC-infectie. In totaal zijn meer dan 4000 mensen hiermee besmet geraakt, waarvan  50 patiënten zijn  overleden. EHEC (ook entero-hemorragische  E. coli of STEC genoemd) is een darmbacterie die een besmettelijke dikke darm ontsteking kan veroorzaken met bloederige diarree. Als gevolg van de infectie kunnen nierklachten optreden. De Europese Unie heeft Nederland op de hoogte gebracht, dat in Duitsland een partij rode bietenspruiten (scheuten) is aangetroffen, die verontreinigd is met een STEC-bacterie. Uit in Nederland genomen monsters is gebleken dat ook hier rode(roze) bietenspruiten zijn aangetroffen, die zijn verontreinigd met een STEC (EHEC) bacterie, waarna deze producten van het desbetreffende bedrijf uit de handel zijn gehaald. Een infectie met EHEC is vanaf 4 juli 2011 niet meer bij nieuwe patiënten vastgesteld. Tot op heden is niet duidelijk hoe de infectie heeft kunnen ontstaan. Het wordt aanbevolen deze “spruit”groenten in voedselveiligheidsplannen voortaan aan te merken als “ready-to-eat” producten, omdat ze veelal zonder hittebehandeling worden geconsumeerd.

Het RIVM biedt op zijn website meer informatie over EHEC

Bron: Rijksoverheid

Gewijzigde maximale stralingsniveaus voor levensmiddelen

Verordening (EU) nr. 297/2011 bevat bijzondere voorwaarden voor levensmiddelen en diervoeders van oorsprong uit of verzonden vanuit Japan in verband met het ongeval in de kerncentrale van Fukushima op 11 maart 2011. 

Op 11 april 2011 is die verordening gewijzigd met een tweetal aanvullingen: 
– een nieuwe Bijlage II met maximale stralingsniveaus voor levensmiddelen (in Bq/kg); 
– een verbod op de handel in levensmiddelen die niet aan bijlage II voldoen. 

Door middel van een rectificatie is Bijlage II vervolgens gewijzigd voor wat betreft de verwijzing naar Euratom verordeningen in de voetnoten bij bijlage II. 

Voorts heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bekend gemaakt dat het verboden is te handelen in strijd met Verordening 297/2011, op grond van artikel 2, derde lid, van het Warenwetbesluit Invoer levensmiddelen uit derde landen en artikel 2, eerste lid, van de Warenwetregeling noodmaatregelen invoer levensmiddelen uit derde landen

Voorstel tot het vermelden van twee houdbaarheidsdata op verpakkingen.

Ongeveer de helft van al het voedsel in de Europese Unie afkomstig uit de hele voedselketen belandt bij het afval, terwijl bijna 80 miljoen Europese burgers onder de armoede grens leven. Daarom verzoekt het Europees Parlement de lidstaten en de Europese Commissie om meer duidelijkheid te scheppen omtrent de betekenis van data op etiketten, waardoor consumenten beter het verschil begrijpen  tussen het kwaliteitsgerelateerde begrip “ten minste houdbaar tot” en het veiligheidsgerelateerde  begrip “te gebruiken tot”. Supermarkten kunnen producten die de uiterste houdbaarheidsdatum naderen of voedingsmiddelen met beschadigde verpakkingen verkopen tegen lagere prijzen zolang de “te gebruiken tot” datum niet is verstreken. Dit is één van de maatregelen die het Europees Parlement (EP)voorstelt in een niet-wetgevende resolutie om actie te ondernemen tegen voedselverspilling in de Europese Unie.

Info:http://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/bio_foodwaste_report.pdf

Dreigende opheffing productschappen

De productschappen wachten met spanning op een kabinetsstandpunt, nadat de 2e Kamer in december een motie aanvaardde om de product- en bedrijfschappen op te heffen. De productschappen hopen dat het kabinet bij het eigen standpunt blijft en dat de schappen zich moeten concentreren op kerntaken als plantgezondheid, voedselveiligheid en dierenwelzijn.

Aanpassing normen voor aflatoxinen in bepaalde producten

Informatie uit recente wetenschappelijke adviezen geven aanleiding tot het wijzigen van maximumgehalten voor aflatoxinen in bepaalde levensmiddelen.

In EG-richtlijn 165/2010 wordt hiertoe ter aanvulling op de richtlijn EG1881/2006 een verdere uitsplitsing gemaakt in de categorie noten met bijbehorende maximumgehalten en worden bij specerijen mengsels van specerijen die één of meer van de al genoemde specerijen bevatten toegevoegd.

Meer info: Aflatoxine

 

Uitspraak EFSA over voedselveiligheid van kleurstoffen

Het panel van de EFSA (European Food Safety Authority),dat zich bezighoudt met de voedselveiligheid van kleurstoffen en andere additieven in levensmiddelen heeft 6 kleurstoffen opnieuw beoordeeld vanwege bezorgdheid m.b.t. de veiligheid ervan met name omtrent veronderstelde gedragsverandering bij kinderen.

Op basis van beschikbaar wetenschappelijk bewijs trekt EFSA de conclusie, dat de ADI (aanvaardbare dagelijkse inname) van chinolinegeel (E104), zonnegeel FCF (E110) en ponceau 4R (E124) voor zowel kinderen als volwassenen dient te worden verlaagd. Voor de kleurstoffen tartrazine (E102), azorubine (E122) en allurarood AC (E129) geldt dit niet, omdat volgens de EFSA uit de momenteel beschikbare wetenschappelijke gegevens niet aantoonbaar is, dat een oorzakelijk verband bestaat tussen deze afzonderlijke kleurstoffen en mogelijke effecten op het gedrag. Meer info: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/scdoc/1327.htm  (ook ……1328.htm t/m ……1332.htm )

 

Interpretatie microbiologische criteria

Op 9 november 2009 heeft de VWA een document uitgebracht waarin wordt omschreven hoe zij de EG-richtlijn 2073/2005 ion de praktijk wil interpreteren. Men gaat specifiek in op de beoordeling van bemonsteringsschema’s en gebruikte methodieken voor microbiologisch onderzoek, studies m.b.t. Listeria monocytogenes in kant-en-klare levensmiddelen en de te volgen werkwijze m.b.t. handhaving. Voor het gebruik van alternatieve analysemethoden is een beslisboom opgenomen, die aangeeft of een gehanteerde analysemethode wel of niet voldoet aan de EG-verordening 2073/2005, alsmede een omschrijving van de werkwijze voor het verkrijgen van toestemming voor het gebruik van alternatieve methodes voor analyse en monsterneming. Ook wordt uitgebreid ingegaan op de wijze waarop trendanalyses in tijd kunnen worden uitgevoerd door berekening van gemiddelde en standaarddeviatie van de logwaarden van de gevonden onderzoeksresultaten.

Meer info: http://www.vwa.nl/actueel/infobladen-voor-bedrijven-en-instellingen